Skip to Main Content

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP

I. CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ THI


II. THÔNG TIN THÍ SINH


Expected format: DD/MM/YYYY
Tỉnh/Thành phố
Không khai Tỉnh/TP,Quận/Huyện

III. THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA


IV. TRƯỜNG THCS/THPT ĐỐI VỚI HỆ 4 NĂM


V. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN


Expected format: DD/MM/YYYY

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ


Không khai Tỉnh/TP,Quận/Huyện

I. CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ THI