Skip to Main Content

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC

I. CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ THI


II. THÔNG TIN THÍ SINH


Expected format: DD/MM/YYYY
Expected format: DD/MM/YYYY
Tỉnh/Thành phố
Không khai Tỉnh/TP/Quận/Huyện

III. THÔNG TIN TRƯỜNG THPT


IV. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN


Expected format: DD/MM/YYYY

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ


Không khai Tỉnh/TP/Quận/Huyện

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC